24 މޭ 2022
އަންގާރަ
މިއަދު

އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް އިސްކަންދޭނެ އުސޫލު ޢާއްމުކޮށްފި

  • އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ މަރުޙަލާތަކާއި، ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ނިންމާނެ ޙާލަތްތައް ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ.
އެންމެފަސް
ރިޕޯޓް
ދީން
ކޮލަމް