24 މޭ 2022
އަންގާރަ
މިއަދު

ޝާހް ރުކް ޚާން 4 މަސް ތެރޭ ކުރި ފުރަތަމަ އިންސްޓަގްރާމް ޕޯސްޓާއެކު ފޭނުން އުފަލުން ފޮޅިއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 20) – ހަތަރު މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު، ޝާހް ރުކް ޚާން އެންމެ ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެނބުރި އަތުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓާއެކުވެސް ފޭނުން އުފާކޮށްދީފިއެވެ.

އެއީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޝާހް ރުކް ޚާން އެންމެ ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓްކުރި ފަހުން ކުރި ފުރަތަމަ ޕޯސްޓެވެ.

ޝާހް ރުކް އެނބުރި އައިސް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓެއް ޝެއާކޮށް، މާޔޫސްވެފައިތިބި އޭނާގެ ފޭނުން އޭގެ ސަބަބުން ވަނީ ވަރަށް އުފާވެފަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯއިން އޭނާގެ ދަރިފުޅު އަރްޔަން ޚާން ހައްޔަރުކުރި ފަހުން ޝާހް ރުކް ޚާން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންސްޓަގްރާމަށް އެނބުރި އައި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެސްއާރްކޭ އިން އިލެކްޓްރޯނިކް ބްރޭންޑެއްގެ އިޝްތިހާރެއް ޕޯސްޓްކޮށް، އޭގައި އޭނާގެ އަންހެނުން އަދި އިންޓީރިއާ ޑިޒައިނަރު ގައުރީ ޚާން އާ އެކު ފެނިފައިވެ އެވެ.

ޝާހް ރުކް ޚާން މި ޕްރޮމޯޝަނަލް ވީޑިއޯ ޝެއާކޮށް ލިޔެފައިވަނީ “ވަރަށް މަދު ފަހަރެއްގައި އާޓް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ މިފަދަ ހަމަޖެހުމެއް އޮންނަ ޕްރޮޑަކްޓަކާ އެސޯސިއޭޓް ކުރަނީ. އެލްޖީ އޯއެލްއީޑީ ރޯލަބަލް ޓީވީ އާއި އެކު މުސްތަގުބަލަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ . ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ރޯލަބަލް #TV @lg_india. އަލްޓިމޭޓް ޕްރިސިޝަން އިން ޕަވަރޑް ފެބިއުލަސް ޑިޒައިން ގެ ސަބަބުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް އުފާކޮށް ދެއެވެ. ހަގީގީ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ލަގްޒަރީ އާއެކު ފައްކާވެފައިވާ ރިއަލިޒަމްގެ ބާރު #LG.”

އެ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ޝާހް ރުކް ޚާން ލަގްޒަރީ ކާރެއް ދުއްވަމުން ގޮސް ލަގްޒަރީ ބަންގަލޯއަކަށް އަރާ މަންޒަރެވެ. އޭނާ ކައުޗެއްގައި އަރާމުކޮށްލައި، ރޯލްކުރެވޭ ޓީވީއަކަށް ސްވިޗް ކޮށްލައެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އޭނާގެ އަންހެނުން ގައުރީ ޚާން އައިސް ދެމީހުން އެކުގައި އިށީނދެ ޓީވީ ބަލަން ތިއްބެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އެކްޓަރު ޝާހް ރުކް ގެއްލިގެން ދިއުމުން އެ ޕޯސްޓުގެ ސަބަބުން ޝާހް ރުކްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ވަރަށް އުފަލުން ފޮޅިފަ އެވެ.